Ei enää päivähoitoa vaan varhaiskasvatusta

7.6.2021

Ei enää päivähoitoa vaan varhaiskasvatusta


Julkaistu 7.6.2021

Lue alkuperäinen julkaisu SDP Tampereen sivustolta.


Varhaiskasvatus on opinpolun merkittävä perusta ja tämä vahvistettiin Varhaiskasvatuslaissa, kun todettiin varhaiskasvatuksen olevan lapsen oikeus. Jotta varhaiskasvatus on laadukasta ja lapsen oikeus toteutuu, on lain tavoitteiden toteuduttava.


Mitä on laatu?

Palvelu on laadukasta silloin, kun palvelua käyttävät kokevat saavansa siitä itselleen jotakin, jolla on arvoa. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa lapsi saa merkityksellisiä kokemuksia. Ne voivat olla yksilöllistä kohtaamista, hyviä leikkejä kavereiden kanssa, mahdollisuus kohdata epäonnistumisia ja onnistumisia yksin ja yhdessä sekä mahdollisuuksia oppia luomaan vuorovaikutussuhteita turvallisessa ympäristössä.

Varhaiskasvatuksen laatu mahdollistetaan alalle koulutetulla henkilöstöllä, joka viihtyy työssään. Tällöin lapsiryhmien koot ovat maltilliset ja niissä on huomioitu lasten ikä ja tukea tarvitsevien lasten tarpeet sekä henkilöstöresursissa että myös toiminnan järjestämisessä. Päiväkodin johtajilla tulee olla mahdollisuus muodostaa lapsiryhmät huomioiden lasten erityisyydet ja ryhmän koko voi olla pienempi, jos sillä mahdollistetaan tuki. Työnantajan on varmistettava mielekkäät työolot ja työntekijälle mahdollisuus osallistua työn kehittämiseen. Työssään hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö kykenee huomioimaan lasten tarpeet ja lasten osallisuuden.

Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatustoiminnalle minimitason. Laissa on toiminnalle asetettu kymmenen tavoitetta. Toiminta tulee järjestää siten, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Ensi elokuussa laki tiukentuu henkilöstöresurssin osalta. Silloin voimaan tuleva laki ei salli poikkeamista henkilöstön suhdeluvusta henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Tämä tuo varhaiskasvatuspalvelun järjestäjille paineita sijaisjärjestelyjen organisoimiseksi. Pidemmällä aikajänteellä se voi tuoda helpotusta henkilöstön jaksamiselle ja tuottaa sitä kautta entistä laadukkaampaa varhaiskasvatusta lapsille ja palvelua perheille. Tarvitaan aiempaa enemmän vakituisia sijaisia, jotta lain kirjain toteutuu. Onneksi Tampereella on jo tehty toimia tämän toteuttamiseksi.

Varhaiskasvatuksen laadun varmistaa suunnitelmallinen pedagoginen toiminta. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma ns. vasu, johon kirjataan juuri kyseisen lapsen tavoitteita varhaiskasvatustoiminnalle. Lasten vasujen pohjalta laaditaan jokaiseen lapsiryhmään ryhmän pedagoginen suunnitelma, jonka pohjalta toimintaa toteutetaan.


Millä mitataan laatua?

Varhaiskasvatuksessa tulee käyttää enemmän toiminnan laadun mittareita nykyisten talouden mittareiden sijaan. Nykyisten käyttö- ja täyttöastemittareiden sijaan tulisi varhaiskasvatuksessa tarkastella toiminnan tehokkuudessa sitä, onko lapsen ja lapsiryhmän tarpeiden pohjalta laadittuja suunnitelmia voitu toteuttaa ja millaista tulosta sen toteuttamisella on saatu aikaan. Lisäksi on tärkeää arvioida myös sitä, mikä on mahdollisesti ollut esteenä, mikäli suunnitelmaa ei ole voitu toteuttaa. Tällainen tuottavuuden mittari kertoo toiminnasta paljon enemmän kuin se, että tarkkaillaan sitä, onko lapsi paikalla vai pois.

Päivähoito oli perheiden palvelu, joka varmisti vanhempien pääsemisen töihin. Käsitettä päivähoito ei enää ole lainsäädännössä. Varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus. Lapsi on tänään ja jokainen päivä on merkityksellinen. Onnistuminen varhaiskasvatuksessa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Hyvä perusta takaa talonkin pysymisen pystyssä.


Blogin kirjoittajat ovat tamperelaisia kuntavaaliehdokkaita

Anne Liimola

päiväkodin johtaja

kunnanvaltuutettu


Eija Kamppuri

varhaiskasvatuksen opettaja KM

varavaltuutettu